Přímý prodej Nemovitosti: Bytový dům Znojmo Oblekovice

Název stavby: OBYTNÝ SOUBOR OBLEKOVICE – BYTOVÝ DŮM BLOK „K”
Místo stavby: k.ú. Oblekovice, parc.č. 374/109, orná půda o výměře 2633 m²
Stav: rozestavěný bytový dům s hotovou střechou, hrubou stavbou a hrubými instalacemi v 1. a 2.NP.

Prodej rozestavěného bytového domu Znojmo

Vážení, v souladu s čl. VI. odst. 5 písm. a) SMLOUVY O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITÉ VĚCI (dále jen Zástavní smlouva) uzavřené mezi:

Zástavcem LEZAPARI s.r.o. sídlem Bezová 1658, Praha 4, 147 00 Praha, IČ: 27777855 zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 281447
a
Zástavním věřitelem: 1. jihomoravská stavební s.r.o. sídlem Brno – Veveří, Lidická 1005/23b, 602 00, IČ: 293 68 189 zapsán v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75944, Jednající: Management Directors spol. s r.o., IČ: 090 11 251, DIČ: CZ09011251, č.p. 172, 691 68 Starovičky, při výkonu funkce zastupuje Mgr. Lukáš Donné, MBA, Zápis u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 75944

na předmět zástavy jímž je Nemovitost uvedená v čl. I odst. 1 Zástavní smlouvy (pozemek parc. č. 374/109 o výměře 2633 m2, druh orná půda, jehož součástí je hrubá stavba bytového domu, tzv. „Bloku K“, zapsáno na LV č.1825 v k. ú. Oblekovice („Nemovitost“)

Vám Zástavní věřitel nabízí možnost přímého prodeje Nemovitosti dle výše specifikované Zástavní smlouvy.

Výše pohledávek Zástavního věřitele za Zástavcem činní ke dni 31. prosince 2021 částku 42 045 653,54,- CZK.

Podmínky prodeje

PODMÍNKY PŘÍMÉHO PRODEJE NEMOVITOSTI

 1. Zástavní věřitel Nemovitost prodává bez záruk a prohlášení ohledně Nemovitosti.
 2. Informace týkající se Nemovitosti jsou obsaženy ve Znaleckém posudku č.2004-2021 zpracovaným znalcem:

  Ing. Josef Nekvapil
  Ke studním 91
  669 02 Suchohrdly
  telefon: 605150984
  e-mail: josefnekvapil@volny.cz
  IČ: 6336501
  jenž byl i technickým dozorem Zástavce v době výstavby Nemovitosti.

  Znalecký posudek je k dispozici ke stažení na na tomto odkazu:

 3. Zájemci o koupi Nemovitosti mohou projevit předběžný zájem svou registrací u Zástavního věřitele, kdy Zástavnímu věřiteli během “zadávací lhůty” zašlou kompletní identifikaci osoby, která chce Nemovitost koupit a dále uvedou email, telefon a identifikaci osoby, která je oprávněna v této věci dále jednat.
 4. Registrovaným zájemcům bude umožněno se seznámit s projektovou dokumentací v tištěné podobě a její “zkrácená podoba” bude zasílána e-mailem s odkazem ke stažení ve znění, které má Zástavní věřitel k dispozici.
 5. Lhůta pro podávání nabídek k odkupu Nemovitosti je ode dne dne zveřejnění na webu www.prvnijihomoravska.cz a trvá od dne 21.1.2022 do 25.2.2022 tohoto dne mohou zájemci podávat nabídku k odkupu Nemovitosti a to přímo Zástavnímu věřiteli. Nabídky k odkupu v písemné podobě a to v uzavřené obálce budou Zájemcem doručeny na adresu: 1. jihomoravská stavební s.r.o. pobočka Husova 3, Hustopeče 693 01 s popisem obálky: “NABÍDKA ODKUPU BLOK K”.
 6. Osobní doručení nabídky je možné v pracovní den od 8:00 – 15:00 k rukám Kateřiny Hlavenkové a poslední den lhůty je 25. únor ve 14 hodin.
 7. Nabídky doručené po uplynutí lhůty musí být Zástavním věřitelem z přímého prodeje vyřazeny.
 8. Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků Zástavního věřitele uvedených na webu www.prvnijihomoravska.cz v den vyhlášení přímého prodeje Nemovitosti. Nabídka i veškeré další doklady, musí být předloženy v českém jazyce.
 9. Nabídka musí obsahovat kompletní identifikaci kupujícího a kontakt (email a telefon) na kupujícího a dále  částku bez DPH, případně následně i částku s DPH za kterou je zájemce ochotný za Nemovitost zaplatit. V první řadě bude porovnávána cena bez DPH. Dále musí nabídka obsahovat termíny a způsob, kdy a jak je zájemce schopný úhradu za Nemovitost provést.
 10. Zástavní věřitel nemusí zvažovat nabídky, které by Zástavního věřitele vystavili úvěrovému riziku, riziku souvisejícímu s vypořádáním transakce nebo riziku právnímu, daňovému, obchodnímu nebo jinému.
  Zástavní věřitel upřednostní:
  1. nabídky obsahující okamžitou platbu oproti pozdějším platbám;
  2. nabídky strukturované k minimalizaci daňového zatížení Zástavního věřitele oproti nabídkám vystavujícím Zástavního věřitele daňovým nákladům či rizikům takových nákladů; a
  3. bezpodmínečné nabídky oproti nabídkám, na něž se vztahují právní, administrativní, obchodní či jiné podmínky.
 11. Zástavní věřitel si vyhrazuje plné právo zrušit přímý prodej Nemovitosti bez udání důvodu a to kdykoliv v průběhu realizace přímého prodeje. Při takovém zrušení přímého prodeje si vyhrazuje Zástavní věřitel právo vypsat přímý prodej Nemovitosti prodej znovu.
 12. Realizace prodeje: Zástavní věřitel následně vyjedná a později i uzavře smlouvu o prodeji a koupi Nemovitosti se zájemcem, který předložil nejlepší nabídku (dle rozumného uvážení Zástavního věřitele postupujícího s odbornou péčí). Zájemce složí kupní cenu na účet Zástavního věřitele nebo dojde k uzavření smlouvy o úschově a složení kupní ceny do úschovy. Dojde k podpisu kupní smlouvy a následně k podání návrhu na vklad vlastnického práva. Po zavkladování vlastnického práva dojde k výplatě kupní ceny Zástavnímu věřiteli, který provede vyrovnání svých pohledávek za Zástavcem, přičemž výnos z realizace Zástavního práva přesahující částku Zajištěných dluhů vyplatí Zástavní věřitel Zástavci po úplném uspokojení Zajištěných dluhů a do dle čl. 6 odst. 3 Zástavní smlouvy.

O projektu

 21Řešený pozemek se nachází ve středu Oblekovic (Oblekovice jsou městskou částí města Znojma). Pozemek je vzdálen 3,5km od středu města Znojma. Jedná se o rozestavěný bytový dům. Na stavbu bytového domu je vydáno stavební povolení ze dne 27.8.2018. Před bytovým domem je místní silniční komunikace se zpěvněným živičným povrchem, dlážděný chodník a parkovací plochy. Bytový dům je samostatně stojící, částečně podsklepený (1.PP), se třemi nadzemními podlažími (3.NP) s plochu střechou.

Počet bytových jednotek: 15 (6×3+KK; 9x 2+KK)

Autobusová zastávka hromadné dopravy je vzdálena 100m, železniční a autobusové nádraží jsou vzdáleny 2,5km. Silniční komunikace I.třídy Praha-Jihlava-Vídeň je vzdálena 400m a krajské město Brno je vzdáleno 68km.

Stavební řešení:

 • V původním projektu bylo počítáno s podsklepením celé budovy, kdy boční části tvořily garáže pro parkování 8 osobních automobilů. V rámci změny je řešena úprava 1. PP, kde byly garáže včetně sjezdů odstraněny, a je upraveno technické podlaží. V technickém patře 1. PP se nachází skladovací kóje pro jednotlivé byty, kočárkárna a technické místnosti.
 • Objekt je založen na základových betonových pasech. V podsklepení části se jedná o betonové pasy šířky 600mm a hloubky 450mm. V nepodsklepené části je stavba založena na betonových pasech 500-600mm, výšky 550mm. Na betonových pasech jsou vyzděny tvárnice ze ztraceného bednění šířky 300mm.
 • Nosné stěny jsou tvořeny ze stěnového systému Velox. Jedná se o systém ztraceného bednění, tvořeného typovými stěnami systému VELOX.
 • Nosnou konstrukci všech stropů nad 1. PP., 1. a 2. NP. Včetně konstrukce střechy (stropní konstrukce nad 3. NP), bytového domu budou tvořit polomontované stropy VELOX. Nosnou konstrukci střechy tvoří ŽB stropní konstrukce viz výše. Samotná střecha je řešena jako plochá střecha zateplena spádovými klíny a opatřena mechanicky kotvenou PVC fólií. Odvodnění střechy je zajištěno 5 vyhřívanými vpusťmi.
 • Je navržen typ osobního pasového trakčního výtahu Schindler 3300 535 LVF 1 1TL 800/2000 pro max. počet 7 osob.
 • Všechna tři schodiště jsou řešena jako přímá železobetonová. Schodiště je vetknuté do obvodové nosné stěny.
 • Okna a dveře jsou plastová s izolačním trojsklem.
 • Vnitřní omítky budou řešeny jako sádrové. Malba ve vnitřních prostorách bude standartně řešena jako bílá.
 • Nové klempířské výrobky jsou navrhnuté z pozinkovaného plechu tl. 0,6mm, jedná se o střešní plášť včetně lemování a oplechování.
 • Větrání obytných místností je zajištěno přirozeně pomocí okenních výplní otvorů. Odvětrání koupelen, WC a kuchyní je řešeno nuceně podtlakově pomocí malých axiálních ventilátorů.
 • Ohřev vody je zajištěn kondenzačním kotlem BAXI Duo-tec Compact+ 24W o výkonu 3,4-20kW s průtokovým ohřevem vody pro každou bytovou jednotku. Kotel je umístěn v instalační šachtě a přístupný z WC místnosti.
 • Objekt zatím není napojen na vodovodní, kanalizační (splaškovou i dešťovou), plynovou přípojku a přípojku NN/sdělovacího připojení. Toto připojení je plánováno.
 • K bytovému domu náleží parkoviště v severní části, kde je navrhnuto 30 parkovacích stání, v jižní části budovy je podél komunikace navrhnuto dalších 8 parkovacích míst. Celkem pro bytový dům je 38 parkovacích míst, z toho 4 jsou vyhrazena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
 • Plochy za obrubou se plynule upraví k původnímu terénu, opatři se vrstvou humusovité zeminy a oseji se trávou. Ohraničeni vozovky od terénu (chodníků, pochozích ploch) bude provedeno silničním betonovým obrubníkem do betonového lože s boční opěrou.

Dispozice bytového domu:

Dispozice bytového domu je vstup do společné chodby v 1.NP, ze které se vchází k výtahu, ke schodišti do 1.PP a 2.NP, úklidové místnosti a do 5 bytových jednotek na jižní straně, kde u východní a západní části bytového domu jsou umístěny 2 bytové jednotky o velikosti 3+kk a mezi nimi jsou 3 bytové jednotky o velikosti 2+kk. Skladba bytových jednotek v 2.NP a 3.NP je stejná jako v 1.NP.

Bytový dům má v 1.PP 15 sklepních kójí o celkové rozloze 70,95m², sklady a společné prostory mají 101,41m², celková plocha v 1.PP je 172,36m².

Skladba bytové jednotky 2+kk:

V bytové jednotce je společný obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem (30,75m²), ložnice (14,05m²), koupelna se sprchovým koutem (4,26m²), WC (1,60m²), chodba (3,71m²), šatna (2,3m²) a lodžie (8,37m²). K bytu patří sklepní kóje (3,89m²) umístěná v 1.PP. Celková podlahová plocha bytu je 68,93m².

V bytovém domě se celkem nachází 9 bytových jednotek o velikosti 2+kk.

V koupelně, v kuchyni a okolo kuchyňské linky jsou navrženy keramické obklady. Interiérové dveře jsou navrženy dřevěné dýhované s obložkovými zárubněmi. Podlahy budou vinylové. Vybavení kuchyně je navrženo: kuchyňská linka tvaru „U“ včetně sklokeramické varné desky, elektrické trouby a běžné digestoře. Vybavení koupelny je sprchový kout, standardní splachovací WC a umyvadlo, připojení na pračku.

Skladba bytové jednotky 3+kk:

V bytové jednotce je společný obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem (29,31m²), ložnice (13,62m²), pokoj (13,50m²), koupelna se sprchovým koutem (4,05m²), WC (1,60m²), chodba (8,44m²), šatna (4,65m²) a lodžie (8,10m²). K bytu patří sklepní kóje (3,89m²) umístěná v 1.PP. Celková podlahová plocha bytu je 87,16m².

V bytovém domě se celkem nachází 6 bytových jednotek o velikosti 3+kk.

V koupelně, v kuchyni a okolo kuchyňské linky jsou navrženy keramické obklady. Interiérové dveře jsou navrženy dřevěné dýhované s obložkovými zárubněmi. Podlahy budou vinylové. Vybavení kuchyně je navrženo: kuchyňská linka tvaru „U“ včetně sklokeramické varné desky, elektrické trouby a běžné digestoře. Vybavení koupelny je sprchový kout, standardní splachovací WC a umyvadlo, připojení na pračku.

Aktualizace ke dni 25.1.2022 na bytovém domě bylo k 21. lednu 2022 nahlášeno odcizení 3 ks, již nainstalovaných oken. Událost řeší PČR a Zástavce si vyžádal podklady pro řešení. Bytový dům se nyní nachází ve stavu bez 3 ks oken.

Dále je nutné informovat zájemce o tom, že na projekt existuje platné stavební povolení, jelikož stavby byla zahájena – stavební povolení nezaniká a je ty platné. Bude zasláno zájemcům po registraci jako součást základní projektové dokumentace.

 

Fotogalerie předmětu prodeje

Ekonomická rozvaha

Reálná ekonomická představa o prodejní ceně bytových jednotek:

umístění ozn. dle projektu velikost návrh ceny za dokončený byt
1.NP byt 1 3+kk 83,32 5 517 950,32 Kč
byt 2 2+kk 65,04 4 307 339,04 Kč
byt 3 2+kk 64,58 4 276 875,08 Kč
byt 4 2+kk 65,03 4 306 676,78 Kč
byt 5 3+kk 83,28 5 515 301,28 Kč
2.NP byt 6 3+kk 83,32 5 517 950,32 Kč
byt7 2+kk 65,04 4 307 339,04 Kč
byt 8 2+kk 64,58 4 276 875,08 Kč
byt 9 2+kk 65,03 4 306 676,78 Kč
byt 10 3+kk 83,28 5 515 301,28 Kč
3.NP byt 11 3+kk 83,32 5 517 950,32 Kč
byt 12 2+kk 65,04 4 307 339,04 Kč
byt 13 2+kk 64,58 4 276 875,08 Kč
byt 14 2+kk 65,03 4 306 676,78 Kč
byt 15 3+kk 83,28 5 515 301,28 Kč
Cena celkem 71 772 427,50

Cena bytového domu snížena znaleckým posudkem činí částku 25 000 000 Kč.

Obvyklá cena byla stanovena znaleckým posudkem na základě získaných informací, popsaných parametrů, místního šetření, výsledků získaných použitím srovnávací metody, se zohledněním rizikových faktorů a plně odpovídá tržní ceně rozestavěného bytového domu s pozemkem plochy 2633 m² s příslušenstvím v lokalitě Znojmo, Oblekovice.

Znalecký posudek pracoval s metodou porovnáním na základě souboru pěti bytových jednotek, které byly prodány v lokalitě Znojmo. Soubor pěti bytových jednotek je dostatečně velký na zjištění odpovídající ceny v hodnocené nemovitosti.

Naskenovaný originál znaleckého posudku včetně příloh [PDF 15,9 MB]

Skutečnosti snižující cenu nemovitosti, a to rozestavěný bytový dům s rozestavěností 52%, na nemovitost jsou zastaveny práce od počátku měsíce červen 2020, bude nutno provést PD na přípojky vodovodu a kanalizace a vybavit na ně stavební povolení, aby bytový dům mohl být napojen, jsou v ceně zohledněny, cena byla z tohoto důvodu ponížena o 7 000 000 Kč.

Hodnota bytového domu po dokončení činí částku 61 489 479 Kč (dle porovnávací metody)

Do konce lhůty zbývá

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Podklady:

Znalecký posudek

Projektová dokumentace

Tištěné paré je k nahlédnutí u Zástavního věřitele v pracovní den od 8:00 – 15:00 na adrese Husova 3, Hustopeče 693 01 v kanceláři 309, kontaktní osoba Kateřina Hlavenková tel.: +420 778 072 949.

Registrovaným zájemcům viz. Podmínky přímého prodeje nemovitosti odst. 4 bude poskytnuta “základní dokumentace pro stavební povolení” v elektronické podobě a to sdílením na konkrétní email.

Osobní prohlídka objektu

Je možná po dohodě a za předpokladu umožnění této prohlídky Zástavcem. , a to v termínu, který bude zde zveřejněn min. 5 dnů před skončením lhůty. Aktualizace 28.1.2022: Termín se prohlídky se stanovuje na den 21. února 2022 v 10:00

Napište nám

Sídlo firmy

Adresa pobočky Hustopeče:
1. jihomoravská stavební s.r.o.
Husova 3
693 01 Hustopeče

Sídlo firmy a fakturační údaje:
1. jihomoravská stavební s.r.o.
Lidická 1005/23b
602 00, Brno – Veveří

IČ: 293 68 189
DIČ: CZ 2936 8189

+420 778 072 949

info@prvnijihomoravska.cz